Missió i Valors

Missió

. Les finalitats de l’Associació són les següents:

Vetllar pel bon exercici de la professió de mediador/a i pel respecte dels drets dels destinataris dels serveis professionals.

La representació dels associats i de l’Associació, l’exercici d’accions de defensa de llurs drets i interessos, així com dels interessos generals de la professió.

Prestar serveis a les persones associades i promoure la seva formació contínua.

Promoure la cultura de la mediació en tots els àmbits, acostant la mediació a la ciutadania, i informar i assessorar sobre les vies d’accés a la mediació, tant privada com pública.

Intervenir, per via de la mediació o de l’arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin produir entre persones associades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.

Col·laborar amb altres col·legis professionals i entitats representatives d’interessos ciutadans directament vinculats a l’exercici de la professió.

Participar en òrgans consultius de l’Administració, intervenir en procediments administratius d’acord amb la llei i, en especial, ésser escoltats en l’elaboració de disposicions de caràcter general que afectin directament l’exercici de la professió.

Emetre informes i dictàmens sobre matèries rellevants per a la professió, a petició de l’Administració o dels tribunals.

Queda exclòs tot ànim de lucre.

Valors

Promoure la cultura de pau i la convivència entre la ciutadania

Cooperar amb les institucions i participar en activitats educatives per a ajudar en la construcció d’una societat més justa, en la que la ciutadania pugui resoldre les seves diferències d’opinió, de concvivència, culturals i d’interessos a través del diàleg i la negociació o la mediació.